Baca Sertifikaları

 • CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu”Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir.
 • CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

Genel Baca Standartları

TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar – Genel kurallar

Kapsamı: Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı parçaları dâhil) baca sistemleri için genel kuralları, temel performans ölçütlerini ve sınır değerleri ve uygunluğun değerlendirilmesi için asgarî kuralları ve işaretlemeyi kapsar. Baca sistemleri ve baca inşasında kullanılan (elemanlar, takımlar ve terminaller) mamullerle ilgili standardlar için bir referans olması amaçlanmıştır.

TS 11386 28.04.1994 Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları

Kapsamı: Yakma tekniği bakımından standartlara uygun olarak boyutlandırılan (baca iç enkesiti, baca etkili yüksekliği, baca cidarlarının ısı geçirgenlik dirençleri, atık gaz sıcaklığı, atık gaz kütle debisi gibi gerekli değerlerin belirtilmesi vb.) katı, sıvı veya gaz şeklindeki yakıtlarla çalıştırılan ocaklara ait bacaların tasarımı ve yapımı kurallarını kapsar.

TS 11384 28.04.1994 Bacalar-Konut vb. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları

Kapsamı: Konut vb. bina bacalarının, TS 11386.ya uygun olarak yakma tekniğine göre ölçülendirilmesi ve ocakların da bacalara bağlanmasında yakma tekniği kurallarına uyulması şartıyla ocaklardan (kazan vb.) kaynaklanan alt basınç altındaki atık gazları, konut vb. bina bacalarına ileten daire biçimli en kesitli metalden ekleme parçalarını (atık gaz borularını veya atık gaz kanallarını) kapsar.

TS 11385 28.04.1994 Bacalar-Konut vb. Binalar İçin- Deney Bacaları Deneyleri İçin Şartlar ve Değerlendirme Kriterleri (Kuralları)

Kapsamı: Ayarlanabilir ocakların bağlandığı, TS 11386.ya uygun konut vb. bina bacalarının tasarımında ve yapımında esas alınmak üzere, deney bacalarındaki deneyler için deney şartları ile deneylerde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle ilgili kriterleri kapsar.

TS 11389 EN

13384-1 02.03.2006 Bacalar-Isı ve Akışkan Dinamiği Hesaplama Metotları

Bölüm 1: Tek Cihazın Bağlandığı Bacalar.

Kapsamı: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacaların ısı ve akışkan dinamiği özelliklerini hesaplama metotlarını kapsar. Bu standart da yer alan metotlar, ıslak ve kuru çalışma şartlarında negatif ve pozitif basınçlı bacalara uygulanır. Bu metotlar, hesaplama için gerekli baca gazı özellikleri bilinen yakıtların kullanıldığı ısıtma tertibatları için geçerlidir.

TS 11388 EN

13384-2 02.03.2006 Bacalar-Isı ve Akışkan Dinamiği Hesaplama Metotları

Bölüm 2: Birden Fazla Cihazın Bağlandığı Bacalar.

Kapsamı: Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacaların ısı ve akışkan dinamiği ile ilgili hesaplama metotlarını kapsar. Aşağıdaki iki durum için, (1) Baca, bir veya birçok ısıtma tertibatından gelen baca bağlantı borularına çok girişli bir düzenlemeyle bağlanmıştır, (2) Baca, kademeli bir dizi halindeki birden çok ısıtma tertibatından gelen bir tek baca bağlantı borusuna bağlanmıştır. Kademeli çoklu giriş durumu durum (1)’in kapsamına girer. Bu standart, negatif basınç şartlarında çalışan (baca bağlantı borularında pozitif basınç olabilir) bacalarla ilgilidir ve sıvı, gaz ve katı yakıtların kullanıldığı ısıtma tertibatları için geçerlidir.

TS EN 13384-3

TS 13384-3 25.04.2006 Bacalar – Isıl ve akışkan dinamik hesap metodu

Bölüm 3: Bir ısıtma cihazına hizmet veren bacalar için diyagramlar ve çizelgelerin oluşturulma metodu.

Kapsamı: Bu standart; EN 13384-1’e göre tek cihaza hizmet veren bacaların boyutlandırılmasını basitleştirmek amacıyla kullanılabilecek tablo ve diyagramların hazırlanması için yol gösterir. Diyagram ve tablolar, yapılan uygulama tipine göre baca tasarımını gerçekleştirmek üzere, TS EN 13384-1’e göre tüm hesabın yapılmasına gerek olmadan, basit yolda boyut belirlenmesi amacıyla geliştirilebilir. Bu Standart ın kendisi herhangi bir tablo veya diyagram sağlamaz, sadece tablo ve diyagramların oluşturulabilmesi için yöntem gösterir.

Metal Baca Standartları

Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri.

Kapsamı: Yanma ürünlerinin ısıtma tertibalarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan metal astarlı, tek ve çok duvarlı baca bileşenlerinin (destekler dâhil baca bölümleri, baca bağlantı parçaları ve terminaller) performans kurallarını ve işaretleme, imalâtçı talimatları, bileşenlerle ilgili bilgileri ve uygunluk değerlendirmesini de kapsar.

TS EN 1856-2 12.10.2006 Bacalar – Metal bacalar için kurallar

Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı boruları.

Kapsamı: Yanma ürünlerinin ocaklardan dış atmosfere taşınmasında kullanılan rijit veya esnek metal astarların, rijit baca bağlantı borularının ve rijit bağlantı parçalarının (destekler dâhil) performans kurallarını kapsar. Camsı emaye kaplı baca bağlantı boruları da bu standardın kapsamına girer. Rijit astarlar, mevcut bacaların elden geçirilmesi veya yenilenmesi için duman kanalı astarı olarak ve sipariş bacaların baca astarları olarak kullanılabilir. İşaretleme kurallarını, imalâtçı talimatlarını, mamul bilgilerini ve uygunluk değerlendirmesini de kapsar.

TS EN 1859 10.04.2001 Bacalar- Metal Bacalar- Deney Metotları.

Kapsamı: Bu standart, metal baca ürünleri için deney metotlarını kapsar.

TS EN 11382 28.04.1994 Bacalar-Çelik (Endüstriyel)

Kapsamı: Katı, sıvı ve gaz yakıtları yakan yakma tesislerine ait, yüksekliği en az 2 m olan, tek cidarlı, çok cidarlı, serbest, gerdirilmiş ve desteklenmiş çelik bacaları kapsar. Baca ve bağlantı boruları TS EN 1443 “Bacalar –Genel Kurallar” standardına göre tanımlanmalıdır.

Performans değerlerini yansıtan bir kısa gösteriliş ile işaretlenmelidir. Bu işaretlemede;

 • sıcaklık,
 • basınç,
 • yoğuşma direnci,
 • korozyon direnci,
 • kurum tutuşmasına dayanıklılık ve yanıcı maddelere uzaklık mevcuttur.

Örneğin; TS EN 1443 T300 N1 W Vm O100 veya TS EN 1443 T300 N1 D Vm G100

Burada sınıflandırma önemlidir. Baca sisteminin herbir parametresinin değeri kullanım yerindeki şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir. Kullanılacak yerdeki değerler her zaman ya o sınıfa eşit veya daha az olursa seçilen sınıftaki baca sistemi uygundur.

 • TS EN 1443 T300 N1 W Vm O100
 • TS EN 1443 T300 N1 D Vm G100
 • Sıcaklık;
  T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 >T80,
 • Basınç;
  H > P > N ;
 • Basınç;
 • Yoğuşma Direnci ;
  Wx > Dx ;
 • Korozyon Direnci ;
  V3 > V2 > V1
 • Vm: Üretici beyanı ile Kurum yangınına direnç ; G > O
Menü